Steel Portal Frame

Steel Portal Frame EC3 е софтуер за проектиране на стоманени портални рамки по Еврокод.

Едноетажни портални рамки с един отвор с цялостно проектиране съгласно Еврокод 3. Всички случаи и комбинации на натоварване са съгласно Еврокод 0 и Еврокод 1. Сеизмичното проектиране е съгласно Еврокод 8. Съставят се подробни схеми на конструкцията и съединенията. Появява се предупредително съобщение в червен цвят в записката за частите, за които проверките не са изпълнени. Преглед, печат и експорт към PDF, WMF или DXF за AutoCAD или други програми. Програмата е преведена на български.

Главен екран:

 • Еластичен анализ с вземане под внимание на ефектите от втори ред.
 • Отчитат се гравитачните товари, натоварвания от сняг, вятър и експлоатационни товари. Анализ за сеизмични натоварвания, използвайки метода на хоризонталните сили и модален спектрален анализ.
 • Проверки на елементите за якост и деформации за ULS и SLS товарни комбинации.
 • Детайлно оразмеряване на съединения с болтове и на бетонни фундаменти.
 • Оразмеряване на столици и укрепващи връзки.

 • Автоматично създаване на геометрия на конструкцията с минимално въвеждане на данни. Всички необходими данни в един екран.
 • Анализ и проектиране на конструкцията с едновременно решение, заедно с промените на данните. Съобщения за грешка за неадекватно оразмеряване в специализиран прозорец. Оразмерените части са отбелязани с OK или грешка.
 • Избор на национално приложение – сняг, вятър и земетръсен регион.
 • Избор на материал и параметри на правилника.
 • Инструменти за оценка на натоварването от сняг, съгласно EN1991-1-3, ветрово натоварване според EN1991-1-4 и земетръсно натоварване според EN1991-1-8.
 • Всички комбинации на натоварване за крайно гранично ULS (EQU, STR) и експлоатационно състояние SLS, както и анализ за сеизмичното натоварване според EN1990-1-1.
 • Пълна библиотека със стоманени профили. Могат да бъдат използвани заварени (произведени) профили. Редактор за свойствата на заварените профили.

 • Линеен еластичен анализ с крайни елементи, използващ прът с модифицирана коравина, отчитащ влиянието на вутата.
 • Несъвършенства с еквивалентни товари. Ефекти от втори ред чрез αcr и корекционни коефициенти. ΕΝ1993-1-1 §5.2
 • Цялостно оразмеряване според EN1993-1-1 с класификация на сеченията, носимоспособност на напречното сечение и устойчивост на елементите в равнината им и измятане извън нея.

 • Проектиране на болтови съединения за било, стреха и база според EN1993-1-8.

 • Проектиране на база на колона според EN1993-1-8. Закотвяща система, поемаща подемните сили според CEN / TS 1992-4. Съединението при основата може да е ставно или запънато.
 • Проектиране на бетонен фундамент според EN1997-1-1 и EN1992-1-1.
 • Проектиране за сеизмично натоварване, използвайки метода на хоризонталните сили и модален спектрален анализ със суперпозиция според EN1998-1-1.
 • Проектиране на столици. Непрекъснати или просто подпрени, с или без странично укрепване. Изследва се степента на укрепване, дължащо се на покритието.
 • Проектиране на вертикална и хоризонтална странична укрепваща система.
 • Подробен доклад с диаграми на усилията и схеми на съединенията. Позовавания на параграфи от Еврокод с аналитични формули и изчисления. Таблица на съдържанието.
 • PDF и DOC експорт на записката.
 • От съдържанието на записката се избират отделните проектирани части.
 • Подробна схема на конструкцията и съединенията.
 • CAD инструменти за преглед и корекция на чертежите с DXF, PDF и WMF експорт.

 

За да се върнете обратно – натиснете тук.