НИАР Плиска

Обща информация

Възстановяване и социализация на НИАР Плиска.
Изградена е пътна отсечка покрай северната крепостна стена. Изградени са нов паркинг и прилежащи към него мост и стълбище, превеждащи туристите над крепостната стена, към сградата на Музея. Модернизирана е ОВК инсталацията на Музея. Преустроени са: съществуваща сграда на ЗОХ в Зала за мултимедия и съществуващ навес в Информационен център и бюфет. Изградено е ново площадно пространство пред входа на Музея, с което визуално е обединена територията на съвременните сгради, обслужващи посетителите. Монтирани са нови перголи с различно предназначение. Възстановени са съществуващи настилки – съвременни и средновековни. Добавени са нови елементи на вертикалната планировка, които облагородяват средата и приобщават нови площи към местата, достъпни за туристите.
Монтирани са изцяло нови информационни табели и декоративни стени с логото на НИАР „Плиска”.
Монтирани са съоръжения, привеждащи средата в съответствие с Наредба №4 за достъпна среда.
Година:2010-2011г.
Клиент:Министерство на културата
Местоположение:
НИАР Плиска, община Каспичан
Статус:
Завършен 2011г.

Категория на проекта