СОФТУЕР
Поискайте оферта

Consteel

ИНФОРМАЦИЯ

ConSteel е софтуер за пространствен анализ и оразмеряване на стоманени конструкции с проверка на възлите. Предлага се и отделна програма за проектиране на стоманени съединения – csJoint. Програмите са на български с ръководство на потребителя. След анализа се оформя подробна документация на изчисленията. По желание документацията от анализа може да бъде автоматично преведена на 18 различни езика.

Пробвайте безплатно Сайт на Производителя

Преглед на основните възможности:

Лесно моделиране на пространствен модел. Вход от dxf, SAP2000, Dlubal и Tekla. Експорт към Tekla structures. Consteel е 64 битов софтуер, който е съвместим с Tekla Structures.

Въвеждане

 • Метеорологични товари (вятър и сняг). Задават се товарните повърхнини – фасадни стени и вида на покрива.
 • Подвижни товари от влак и кран за мостове и подкранови конструкции.
 • Автоматично създаване на товарни повърхнини по пространствени форми.

ConSteel_10 0_whatsnew

 • Автоматично генериране на метеорологичен товар в 3D, както и на комбинациите на натоварване.

Пластичен анализ

 • Анализ с пластични стави
 • Линии на влияние

Изследване на сложни сечения

 

 • Моделиране със Shell елементи.

Consteel - beam-shell Consteel - beam-shell-2

ConSteel_10 0_whatsnew-3

Оразмеряване на пространствени стоманени конструкции

 • Автоматичен избор на коефициента за критично натоварване в еластичен стадий (αcr).
 • Проверка за глобална стабилност, основана на „Общия метод“ („General method“) EN 1993-1-1 6.4.
 • Анализ на чувствителност – откриват се всички критични елементи при анализа на изкълчване.

Оразмеряване на стоманобетонови плочи

ConSteel_10 0_whatsnew-4

Разпознаване на рамкови възли

 • Автоматично се влагат корави зони в рамковите възли, отчитайки припокриването на свързаните елементи.

Експортиране на 3D модел в Tekla Structures

 • Елементите от пространствения модел заедно със съединенията имат съответния Tekla компонент. Така конструкцията може да бъде експортирана в CAD модел с детайли на възлите.

Проектиране на стоманени конструкции съгласно Еврокод

Налични са следните Национални приложения (NA) за европейския стандарт:

 • EN Recommended Values
 • EN Austrian NA
 • EN Bulgarian NA
 • EN Dutch NA
 • EN Finnish NA
 • EN German NA
 • EN Hungarian NA
 • EN Polish NA
 • EN Portuguese NA
 • EN Singapore NA
 • EN Swedish NA

Проверка и изследване на напречно сечение

 • Разпределение на напреженията и клас на сечението.
 • При профили от клас 4 ConSteel генерира автоматично ефективното сечение.

Общ метод за стабилност съгласно EN 1993-1-1 6.4

 • Глобалният анализ на изкълчване се прилага за целия модел или за части от него.
 • Могат да бъдат изследвани всички възможни видове изкълчване.
 • Бърза и точна оценка за чувствителните на изкълчване части от конструкцията.

Проверка на елементите съгласно EN 1993-1-1 6.3.1, 6.3.2 и 6.3.3

 • Проверки на самостоятелни или група елементи.
 • Оценка на всички случаи на изкълчване.
 • Ръчно или автоматично определяне на проектните параметри въз основа на анализа на собствените форми.
 • Разпознаване на различните случаи на оразмеряване според товарите, опорите и укрепващите елементи по дължината на елемента.

При анализа ConSteel прилага метода на крайните елементи. Използват се следните видове крайни елементи със съответните степени на свобода (DOF-Degrees Of Freedom / Степени на свобода):

 • Специално разработен краен елемент с 14 DOF, отчитащ изкорубването на сечението при тънкостенните стоманени елементи. Към традиционните 12 DOF е добавена допълнителна степен на свобода, която е първата производна на усукването около надлъжната ос.

7DOF -2 7DOF - 1

 • Традиционен краен елемент с 12 DOF – премествания (Ux, Uy, Uz) и ротации (Φx, Φy, Φz), за стоманобетонни и комбинирани елементи.
 • Триъгълен площен елемент за плочи.
 • Краен елемент с 1 DOF за опънни пръти (обтегачи). Опънните пръти (ОП) имат само една степен на свобода, която е надлъжното преместване (Ux). Тези елементи участват в анализа, само ако са подложени на опън, като съответно изчисленията са итеративни. След първата итерация натиснатите ОП се изолират от модела, след което следва ново изчисление. Това продължава, докато във всички елементи ОП има само опън.

Изчисленията включват:

 • Първи и пълен втори ред анализи (P-δ ефект, дължащ се на локалната кривина на елементите,както и P-Δ ефект,дължащ се на преместването на възлите от конструкцията).
 • Решения при огъване, усукване, измятане и изкълчване.
 • Модален анализ и земетръсни изчисления.

Проектиране на стоманени конструкции съгласно AISC

 • Стоманените конструкции може да се оразмеряват в съответствие с LRFD метода от стандарта ANSI / AISC 360-10.

Съединения

При проектирането с ConSteel се поставя ударение върху цялостното моделиране и изчисляване на глобалната конструкция с нейните съединения. Ето защо за възлите е разработен отделен модул за анализ: csJoint.

Може да се създаде голям набор от различни видове възли с влагането на няколко специални свързващи елемента. Възможностите за оразмеряване обхващат практически целия Еврокод 3 Част 1-8.

Възел може да се създаде самостоятелно или въз основа на глобалния модел чрез автоматичен инструмент за разпознаване.

Създаденият възел може да бъде вложен на няколко различни места в пространствения модел и да стане неразделна част от него. Вложеният възел автоматично се оразмерява въз основа резултатите от анализа. Коравината на възлите се отчита при анализа на пространствения модел.

 • Автоматично разпознаване на вида на съединението от пространствения модел.
 • Предварително напрегнати болтове.
 • Къс прът под базовата планка (Shear stub), поемащ срязването при фундамента.
 • Възли от равнинни и пространствени ферми, рамки, снаждане, пространствено укрепване и фундиране.
 • Оразмеряване на фундамент. Въвеждане на почвени пластове. Изчисляване на слягане.

ConSteel_10 0_whatsnew-2

Фундамент 2

Оразмеряване на комбинирана (композитна) греда

ConSteel може да оразмерява комбинирани греди съгласно EN 1994-1-1:2010 (Еврокод4), както и дюбелите за хлъзгащата сила при пълна или частична връзка на взаимодействие.

Основни възможности:

 • Задаване на стоманена греда със стоманобетонна плоча- гладка или с профилна ламарина.
 • Автоматично изчисляване на ефективната широчина.
 • Анализ при напукано и ненапукано бетонно сечение.
 • Възможност за преразпределение на моментите.
 • Композитната греда се проверява за огъване в пластичен стадий, вертикално срязване и изкълчване, смачкване на бетоновия пояс и надлъжно срязване по всички критични сечения.
 • Автоматично изчисляване на оптималния брой и разположение на дюбелите за хлъзгащата сила при пълна или частична връзка на взаимодействие.
 • Ясни и разбираеми резултати при използване на символите, приети в Еврокод.
 • Модел на обобщеното плътно сечение (GSS) за изчисляване на точните характеристики на сечението и еластичните напрежения.

Оразмеряване на комбинирана (композитна) колона

Всички често използвани видове съставни напречни сечения могат да бъдат проектирани в ConSteel съгласно Еврокод 4:

Напълно обвит I профил
Частично обвит I профил
Обвит малтийски профил
Напълно обвит I профил в кухи профили
Напълно обвит I профил в кръгли кухи профили

Извършва се проверка на натиск и двойно огъване с 3D интеракционна диаграма.

 

 

 

За допълнителна информация,моля посетете сайт на производителя

Цени

csJoint:

Поискай оферта!

Моля пойскайте оферта!

ConSteel без csJoint:

Поискай оферта!

Моля пойскайте оферта!

ConSteel пълна версия:

Поискай оферта!

Цената зависи от броя и вида на лицензите (например работа в мрежа), както и от периодичните промоции на Consteel.
Ще ви бъде направена конкретна оферта, след като попълните формата по-долу.

Моля пойскайте оферта!

Заявка за закупуване:

За конкретна оферта и допълнителна информация пишете на j.jordanov@albena-design.com или се обадете на 0885 853 120

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Контакти: