BETONexpress

more information about BETONexpress

BETONexpress е софтуер за проектиране на стоманобетонни елементи по Еврокод.

В графична среда посочвате необходимите размери, товари и параметри. Изчислението се извършва незабавно по време на въвеждане или промяна на входните данни. Стойности по подразбиране и проверки за неправилни стойности улесняват процеса на въвеждане. Подробните изчисления могат да се видят веднага.

В записката се показват подробно всички изчисления и стъпки на оразмеряване с позовавания на параграфи от Еврокод. При случаи на грешка се появяват предупреждения в червен цвят в нея. Предлага се и таблица на армирането. Със специален редактор може да добавите или редактирате армировката. В записката има скици, графики и формули, както и посочени от потребителя заглавия, лога и шрифтове.

    Плътни и ребрести плочи

Вижте видовете плочи   

 • Оразмеряване на плочи от обикновен и олекотен бетон.
 • Еднопосочни непрекъснати плочи с преразпределение на момента.
 • Кръстосано армирани плочи по таблиците на Czerny, Bares или Marcus.
 • Конзолни плочи.
 • Капацитет на сечението. Усилване с полимерни нишки (FRP).
 • Проверки на провисване и пукнатини.

View more types of beams    Греди

View more types of beams   

 • Правоъгълни или T сечения от обикновен и олекотен бетон, подложени на огъване, срязване и усукване.
 • Проста греда с комбинирано натоварване.
 • Непрекъснати греди с равномерно разпределен товар.
 • Капацитет на сечението. Усилване с полимерни нишки (FRP).
 • Проверки на провисване и пукнатини.

 View more types of columns   Колони

View more types of columns  

 • Колони с правоъгълно или кръгло сечение при натиск и двойно огъване.
 • Отчитане на стройността и ефектите от втори ред.
 • Оразмеряване по интеракционни (P-Mx-My) диаграми, които са получени с помощта на цифрово интегриране.
 • Капацитет на сечението. Усилване с полимерни нишки (FRP).

View more types of spread footings   Единични фундаменти

View more types of spread footings 

 • Оразмеряване на плоски или пирамидални фундаменти.
 • Центрично или нецентрично натоварени.
 • Несиметрични фундаменти.
 • Изчисление с изключване на опъна с преразпределение на почвените напрежения в основната плоскост.
 • Товарни комбинации по Еврокод 7 (EQU, STR, GEO).
 • Чертежи с таблица на армирането.

  footpressdistr.gif (1947 bytes)

View more types of Retaining walls  Подпорни стени

View more types of Retaining walls

Automatic generation of drawings

 • Оразмеряване на стени от зидария или стоманобетон при крайни гранични състояния според Еврокод 6.
 • Гравитачни стени с или без отстъп.
 • Конзолни стени.
 • Сеизмични сили по теорията на Mononobe-Okabe. (Еврокод 8-Част 5).
 • Изчисляването на активните и пасивни земни сили се извършва с помощта теорията на Кулон или Ранкин.
 • За да се осигури стената при хлъзгане може да зададете фундаментен зъб.
 • Чертежи с таблица на армирането.

  Къси конзоли

Corbel/Brackets 

 • Къси конзоли към колони. Когато ac/hc<=1, те се оразмеряват за хоризонтално и вертикално постоянно и полезно точково натоварване, съгласно Еврокод 2 §5.6.4, §6.5 по фермов модел.
 • Къси конзоли с ac/hc<0.40 се оразмеряват с hc=2ac.
 • Къси конзоли с ac/hc>1 се оразмеряват като огъваеми конзолни греди.
 • Проверява се и носимоспособността на бетона под товара.
 • Чертежи с таблица на армирането.

  Гредостени

Deep beams 

 • Греди с Leff/H<2. Методът на оразмеряване се основава на еласто-пластичното поведение на материала.
 • Моделът е фермов с натисната част и обтегачи (Еврокод 2, §5.6.4, §6.5).
 • Чертежи с таблица на армирането.

  Оразмерителни диаграми

 

 • Таблици и диаграми съгласно Еврокод 2 – Kd, med ω, ефективна дължина.
 • Интеракционни диаграми за гранични якости при двуосно огъване и натиск.
 • Оразмерителни диаграми за контрол на провисването.

  Спецификация на армировката

Edit steelbar schedule

 • Съставят се подробни таблици на армирането.
 • Може да редактирате таблицата на армировката.
 • Експортиране на резултатите в PDF или WORD.

  Преглед и печат на записката

print preview

 • Експортиране на записката в PDF или WORD.
 • Експортиране на чертежите в PDF или DXF.   

  Инженерни инструменти

BETONexpress Help
Section properties

 • Превръщане на мерни единици.
 • Изчисления на площи.   
 • Характеристики на произволно сечение.
 • Характеристики на горещо валцуван стоманен профил.
 • Армировка – закотвяне, площи.
 • Коефициенти на земен натиск.

    Безгредови плочи

 BETONexpress 2015 - меню плочи

Оразмеряването на продънване е съгласно Еврокод 2 § 6.4. Проверява се капацитета на срязване в контролния периметър около правоъгълна колона. Ако изчислителната срязваща сила Ved надвишава VRd,c , програмата изчислява необходимата армировка за срязване (стремена).

BETONexpress 2015 - продънване

Оразмеряване на безгредова плоча с вътрешни отвори Lx, Ly и крайни полета Lx’ and Ly’. Въвеждате Да или Не, дали да се използва армировка за срязване. Ако е отбелязано ДА, тогава, ако βVEd>VEd,c , се изчислява армировка по периметъра около колоните. Ако за армировка за срязване е отбелязано НЕ, продънващата сила се проверява за βVEd>VRd,c. Ако това не е удовлетворено се появява съобщение за увеличаване на дебелината на плочата.

BETONexpress 2015 - безгредова плоча

Моментите се разпределят в надколонна и междуколонна ивица, съгласно Еврокод 2 приложение I, както следва:

 • Отрицателни моменти: надколонна ивица 70%, междуколонна ивица 30%.
 • Положителни моменти: надколонна ивица 55%, междуколонна ивица 45%.
 • Надколонната ивица по x и y е min(Lx,Ly)/2.

View more types of spread footings  Носимоспособност на почвата

BETONexpress 2015 - soil menu

Основното при оразмеряването на фундаментите е носимоспособността на почвата. Тя може да се изчисли с помощта на аналитични или полуемпирични методи. Приложение D на Еврокод 7 EN1997:2004 описва такъв метод.

BETONexpress 2015 - soil screen

Методите на приложение D за дренирани или недренирани почви са заложени в програмата. Изчислителната носимоспособност се определя за състояния EQU, STR и GEO. Носещата способност се определя за дренирани и недренирани почвени условия според размерите и дълбочината на фундамента, както и според товарите и техните ексцентрицитети.

С натискане на бутона ще може да определите почвеното натоварване quk, което може да използвате при оразмеряването на стени и фундаменти.

View more types of spread footings  Фундамент под стоманена колона

BETONexpress 2015 - Steel base menu

Фундаментите на стоманените конструкции трябва да бъдат проектирани да издържат на налягането на почвата за максимално вертикално натоварване и да се противопоставят на повдигането (от вятъра или сеизмични сили). Колоните могат да бъдат запънати или ставно подпрени. Хоризонталната сила може да бъде поемана и със стоманени обтегачи.

Въздействията се умножават с коефициенти на сигурност (γG и γQ). Еврокод-19990-1-1, Т.A1.2. При посока надолу: γG =1.35 (неблагоприятно), γQ=1.50. При посока нагоре: γG =0.90 (благоприятно), γQ=0.00.

BETONexpress 2015 - Steel base screen

Хоризонталните сили в основата действат навън, в резултат на огъването в колоните от вертикално натоварване на покрива. Те могат да се поемат по два начина:

Стоманен обтегач при основата.  В подовата плоча се влага обтегач, свързан с основата на колоните. Това следва да се счита за по-безопасен метод да се поемат хоризонталните сили в основата на колоните.

Пасивен земен натиск по стената на фундамента. В този случай насипването и уплътняването от страната на основата трябва да се извършва внимателно. Използват се широчината By и височината Bh за изчислението на площта, по която действа земния натиск.

С натискане на бутона, размерите на фундамента, ако не са твърдо зададени, могат да се определят автоматично от програмата, така че пасивния земен натиск да се противопостави на хоризонталните сили в основата.

View more types of Retaining walls  Воден басейн

BETONexpress 2015 - басейн

Изчислението е за правоъгълни водоеми. Решението е за напречно сечение през по-малкия размер (широчината) на басейна. Основните размери на басейна са широчината  B [m], дължината L [m] и дълбочината му H [m].

Басейнът се разглежда върху еластична основа и се изчислява с метода на крайните елементи. Стените се разделят на два прътови елемента с дължина H / 2. Дъното се моделира с 16 броя пръти, свързани към земята с еластични пружини при възлите. Твърдостта на еластичните пружини се изчислява от константата на Винклер Ks [kN/m2/m].

Включват се всички случаи на натоварване, съгласно Еврокод (EQU, STR и GEO) за:

 • празен басейн, засипан
 • пълен басейн, незасипан
 • пълен басейн, засипан.

Оразмеряването включва и експлоатационна проверка с гранична широчина на пукнатината.

View more types of Retaining walls  Сутеренни стени

   

Те са два вида:

 • Стени, укрепени странично само долу,
 • Стени, укрепени странично долу и горе.

В първия случай активният земен натиск се изчислява с теорията на Кулон (1776) или Ранкин (1857), Еврокод 7 § 9.5.1. Във втория случай земния натиск е получен от Ko, съгласно Jaky (1948), Еврокод 7 § 9.5.2.

View more types of Retaining walls  Носещи стени

 • Стени с товари при върха.

   

Разглеждат се носещи стени с вертикално или хоризонтално натоварване при върха без земен натиск. Хоризонталното натоварване при върха може да се зададе по Еврокод 1-1-1: 2001, табл. 6.12, според националните приложения. Могат да се зададат и особени въздействия в съответствие с Еврокод 1-1-7:2006.

 • Стени с разпределено хоризонтално натоварване (вятър).

Ветровото натоварване се определя съгласно Еврокод-1-1-4:2005.

 

За да се върнете обратно – натиснете тук.